logo

usługi

Świadczymy kompleksową obsługę księgową dla firm o różnej specyfice działalności i formie prawnej.

 • przygotowanie dokumentów wymaganych do rejestracji działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania
 • rejestracja w urzedzie skarbowym do celów podatku VAT
 • rejestracja w ZUS
 • pomoc w uzyskaniu dotacji z UE lub z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • sporządzenie zakładowego planu kont
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług - VAT
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji podatkowych VAT
 • ustalenie zaliczek na potrzeby podatku dochodowego (CIT)
 • ustalenie wyniku finansowego za dowolny okres
 • prowadzenie kont rozrachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z okresowym naliczaniem amortyzacji
 • przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz rocznych deklaracji CIT
 • sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat
 • wycena aktywów i pasywów
 • sporządzanie okresowych opracowań i sprawozdań dla potrzeb GUS i NBP
 • konsultacje w trakcie współpracy

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług - VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z okresowym naliczaniem amortyzacji
 • ustalenie zaliczek na potrzeby podatku dochodowego
 • przygotowanie wpłat do urzędu skarbowego
 • przygotowanie rocznych deklaracji (PIT)
 • przygotowanie oraz elektroniczna wysyłka miesięcznych/kwartalnych deklaracji podatkowych VAT
 • sporzadzanie okresowych opracowań i sprawozdań dla potrzeb GUS
 • konsultacje w trakcie współpracy

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z okresowym naliczaniem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług - VAT
 • obliczanie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego
 • przygotowanie wpłat do urzędu skarbowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznania rocznego
 • wyliczanie wysokości podatku od uzyskanego przychodu ze zbycia wybranych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • pomoc w przeprowadzeniu spisu z natury oraz jego wycenie
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • konsultacje w trakcie współpracy

 • przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • rejestracja podmiotu oraz jego pracowników w ZUS
 • obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków wypłacanych przez ZUS
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz rozliczeń rocznych pracowników
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • pomoc w trakcie kontroli z ZUS oraz Urzędu Skarbowego
 • konsultacje w trakcie współpracy

 • przygotowanie wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego przedsiębiorcy
 • rozliczenia związane z zatrudnionymi osobami niepełnosprawnymi (wynagrodzenia dofinansowane ze środków PFRON)
Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.